Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

Ochrona środowiska naturalnego

przez Koło Łowieckie „Oręż” podczas 60 lat działalności

 

Panor

Koło Łowieckie istnieje od 60 lat, a rocznica przypada na 2020 rok, jubileusz jest okazją do podsumowania i oceny wieloletniej działalności. W minionych latach sumiennie realizowano statutowe i ustawowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki łowieckiej, przestrzeganie bezpieczeństwa polowań, zapewnieniu spokojnego bytowania zwierzyny i stworzenia warunków dogodnych dla wszystkich zwierząt. Dlatego przede wszystkim dbano o bezpieczeństwo i ochronę lasu przed pożarem lub zniszczeniem.

 

 

W pierwszych kilkunastu latach funkcjonowania naszego koła główna uwaga skupiała się na gospodarce łowieckiej i zapewnieniu bazy pokarmowej dla zwierzyny łownej w okresach zimowych. Konieczne było zwalczanie kłusownictwa, a także działania profilaktyczne, dlatego systematycznie prowadzono spotkania środowiskowe z młodzieżą szkolną i rolnikami – efekty były widoczne stosunkowo szybko zmniejszyła się liczba przypadków kłusownictwa. Z początkiem lat 80. ubiegłego wieku do grona myśliwych zaczęli dołączać młodzi koledzy, których inicjatywy w połączeniu z doświadczeniem starszych myśliwych zapoczątkowały poważne zmiany.

 

 

Przede wszystkim wdrożono szkolenie myśliwych w zakresie ochrony przyrody, etycznego postępowania i prowadzenia bezpiecznych polowań. Systematycznie doskonalono umiejętności strzeleckie i utrwalano nawyki bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Nawiązano trwałą współpracę z rolnikami w zakresie ochrony upraw rolnych i z władzami gmin, na których terenie znajdują się nasze obwody łowieckie.

 

 

Szczególną uwagę przykładano do współdziałania z nadleśnictwami w Bobolicach, Manowie i Polanowie, na rzecz ochrony lasu i gospodarki łowieckiej. Również z sąsiednimi kołami łowieckimi zintensyfikowano wymianę informacji, aby na styku obwodów łowieckich zapewnić bezpieczeństwo polującym i osobom postronnym, które przypadkowo znalazły się w rejonie polowania.

 

 

Kolejnym przełomowym wydarzeniem było wydzierżawienie gruntów rolnych w 1994 roku i utworzenie Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego (GRŁ) w m. Garbno. Połączenie gospodarki rolnej z łowiecką przyniosło korzystne skutki dla warunków bytowania zwierzyny łownej i tej pod ochroną. Na potrzeby wsparcia działań leśników myśliwi naszego koła włączyli się do pracy umieszczania budek lęgowych dla ptaków. Dla zwierzyny drobnej utworzono remizy śródpolne oraz zaczęto prowadzić całoroczną obserwację stanu zdrowotnego i liczebności zwierzyny. Powodzenie w tych działaniach umożliwiło podjęcie nowatorskich inicjatyw w latach 1996-1998 wybudowano Strażnicę Ochrony Przyrody (SOP) o powierzchni 400 m2. W budynku znajdują się dwie sale obrad (wykładowe), izby do odpoczynku dla goszczonych osób, pomieszczenia biurowe i socjalne. Obiekt wzniesiono pracą i kosztem myśliwych Koła, fundusze uzyskano ze statutowej działalności i ofiarności myśliwych. Dwa lata później powstał kolejny budynek na potrzeby bytowe i administracyjne, uzyskaliśmy dobrą bazę do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

 

W tych nowych warunkach rozpoczęto intensywne działania, które zmierzały do jakościowej poprawy realizowanej ochrony środowiska, a w nim zwierzyny łownej i innej bytującej w tym obszarze. W pierwszej kolejności została opracowana i wydana książka pt. „Historia i współczesność Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie – 40 lat 1960-2000”. Zamieszczono w niej (część 1) obszerny rozdział pt. „Historia Koła Łowieckiego Oręż” (s. 15-53), a w części 2, podrozdziały: „Ochrona środowiska w działalności łowieckiej”; „Polowania myśliwych zagranicznych” oraz „Nowoczesna organizacja gospodarki łowieckiej”, książka służyła do prowadzenia zajęć promujących etyczne działania myśliwych i PZŁ, docierała do szkół i środowisk lokalnych na Pomorzu Środkowym.

 

 

W uznaniu zasług w zakresie gospodarki łowieckiej i ochrony środowiska Koło Łowieckie „Oręż” zostało wyróżnione Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w szczególności uwzględniono osiągnięcia w sferze kultury łowiectwa, etyki oraz społecznej pracy, kształtującej postawy młodzieży i dorosłych.  

 

 

Począwszy od 2000 do 2010 roku zrealizowano następujące zamierzenia:

 

·                   2000.02.19. Konferencja naukowo-popularna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Nowe warunki ochrony środowiska w działalności łowieckiej” cz.1.;

 

·         2001.01.9-10. Konferencja ekologiczna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Ochrona środowiska w działalności łowieckiej”;

 

·         2001.10.26. Konferencja w SOP KŁ „Oręż” wspólnie z KŁ „Słonka”, KŁ „Wataha” i KŁ „Dzik” nt.: „Gospodarka łowiecka jeleniem na Pomorzu”;

 

·                   2002.04.03. Konferencja naukowo-popularna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Nowe warunki ochrony środowiska w działalności łowieckiej” cz. 2.;

 

·         2002.07.12-13. Konferencja naukowo-popularna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Zapobieganie szkodom łowieckim przez ochronę lasu i upraw rolnych”;

 

·         2002.10.11. (i w latach następnych) Piknik ekologiczny w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Strażnicy ochrony przyrody” dla młodzieży: konkursy ekologiczne, rysunkowe, spotkanie autorskie książek o ekologii i łowiectwie, gawędy o ekologii;

 

·         2003.02.14. Konferencja naukowo-popularna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Nowoczesne użytkowanie terenu na rzecz poprawy bytowania zwierzyny”;

 

·         2003.09.12-13. Sesja naukowa w SOP KŁ „Oręż” we współpracy z Nadleśnictwem: Polanów, Bobolice i Manowo nt.: „Zadrzewienia, ich funkcje i znaczenia”;

 

·         2004.06.02. II Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny nt.: „Krąg przyjaciół przyrody 2004”;

 

·                   2004.07.16. Konferencja w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Perspektywy gospodarki łowieckiej i ochrony środowiska a zmiany w polskim prawie łowieckim”;

 

·         2004.08.07. Internationalen Ökologische Seminar 2004 nt.: „Jeleniowate w ekosystemach leśnych Pomorza - „Die Hirsche im Waldökosystemen im Pommern nach Natur Wachturm Jagdgenossenschaft „Oręż“  in  Koszalin, Oberförsterei  Bobolice in  Bobolice, in Garbno 2004;

 

·                   2005.06.3-4. Międzynarodowa konferencja w SOP KŁ „Oręż” współpraca: z Urzędem Miejskim Polanów i Nadleśnictwa: Polanów, Bobolice i Manowo nt.: „Greenway – Naszyjnik Północy” - program rozwoju turystyki ekologicznej;

 

·         2005.06.18. Spotkanie w SOP „Ekologia 2005”  nt.: „Łowiectwo i ochrona środowiska”;

 

·         2006.05.26. Międzynarodowa konferencja w SOP KŁ „Oręż” we współpracy z Nadleśnictwem: Polanów, Bobolice i Manowo nt.: „Ochrona przyrody na Pomorzu Środkowym”;

 

·         2006.08.06. Spotkanie w SOP „Ekologia 2006”  nt.: „Łowiectwo i ochrona środowiska”;

 

·         2007.06.08. Spotkanie w SOP „Ekologia 2007”  nt.: „Łowiectwo i ochrona środowiska”;

 

·         2008.10.24. Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach Koło Łowieckie „Oręż” Koszalin konferencja naukowa pt: „Rola pozarządowych organizacji ekologiczno-kulturalnych w ochronie środowiska i kształtowaniu zrównoważonego rozwoju”. Koło Łowieckie „Oręż” prowadziło panel dyskusyjny nt.: „Poprawa bytowania zwierzyny i ochrona środowiska w działalności statutowej Koła Łowieckiego Oręż”;

 

·         2009.05.29. Konferencja naukowo-popularna w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Ochrona środowiska w gospodarce leśnej i łowieckiej a poprawa bytowania zwierzyny”;

 

·         2010.03.31. Konferencja naukowa w SOP KŁ „Oręż” nt.: „Ochrona środowiska w gospodarce łowieckiej poprawia warunki bytowania zwierzyny” »50 lat doświadczeń Koła Łowieckiego „Oręż”«;

 

 

Jubileusz 50 lat działalności został wsparty wydaniem kolejnej książki pt. „Historia i przyszłość Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie – 50 lat 1960-2010”. Zawiera ona między innymi rozdział pt. „Nowoczesna gospodarka łowiecka w Kole Łowieckim Oręż”, która ugruntowała o KŁ „Oręż” pozytywną opinię, jako podmiotu aktywnego w ochronie środowiska i prowadzonej edukacji proekologicznej. W środowisku myśliwych, władz samorządowych i Polskim Związku Łowieckim opinia i ocena naszej działalności jest wysoka, dlatego Koło Łowieckie „Oręż” zostało wyróżnione najwyższym odznaczeniem złotą odznaką „ZŁOM”.

 

 

W następnym dziesięcioleciu 2010-2020 działalność na rzecz ochrony środowiska wzmocniona została przez środowiska naukowców z kilku pomorskich uczelni. Do osiągnięć szkoleniowych, popularyzacji wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej kwalifikują się rezultaty działalności (organizacja konferencji popularno-naukowych i naukowych, także międzynarodowych; spotkań ekologicznych z młodzieżą w SOP i w szkołach powiatu koszalińskiego), które poniżej przedstawiono chronologicznie:

 

 

·                   2012.06.16. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku; Nadleśnictwa: Bobolice, Manowo, Polanów oraz KŁ „Oręż” konferencję naukową „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” nt.: „Nowoczesne wykrywanie zagrożeń w ochronie środowiska naturalnego i utrzymaniu bezpieczeństwa na obszarach leśnych”;

 

·         2013.04.19. Współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku oraz Nadleśnictwami: Bobolice, Manowo, Polanów - KŁ „Oręż” Przygotowało konferencję naukową „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” nt.: „Współdziałania leśników i myśliwych na rzecz ochrony lasów i zwierzyny”;

 

·                   2015.04.17. KŁ „Oręż” i Nadleśnictwa: Bobolice, Manowo, Polanów; konferencja naukowa „Przyszłość łowiectwa w Polsce” nt.: „Wpływ zmian gospodarczych i społecznych na tradycje łowiectwa oraz działalność statutową”;

 

·                   2015.10.08. Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach, i KŁ „Oręż”; konferencja naukowa nt.: „Łowiectwo, a rozwój regionalny” w SOP , Garbno;

 

·         2016.06.25. Konferencja naukowo-popularna nt.: „Wspólny wysiłek celem ochrony środowiska” w SOP w Garbnie, KŁ „Oręż”, KŁ „Jeleń”;

 

·         2017.05.26. Współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Nadleśnictwami: Bobolice, Manowo, Polanów - KŁ „Oręż” przygotowało kolejną konferencję naukową „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” nt.: „Bezpiecznie w miastach i środowisku naturalnym”.

 

Opracowana została przez uczelnię wyższą - AMW w Gdyni - książka pt. „Bezpieczna Przyszłość – Bezpiecznie w miastach i środowisku naturalnym” w 2018 roku. Monografia ta jest dowodem na trwałość działań na rzecz popularyzacji łowiectwa i ochrony środowiska.

 

·         2019.05.17. Ponownie we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Nadleśnictwami: Bobolice, Manowo, Polanów - KŁ „Oręż” przygotowało kolejną konferencję naukową „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” nt.: „Ochrona i ratownictwo w miastach i środowisku naturalnym”. Na konferencję przybyli również przedstawiciele innych uczelni.

 

Przewidujemy, że opracowana książka ukaże się w 2020 roku na jubileusz 60 lat naszego Koła Łowieckiego „Oręż”.

 

W okresie minionych 60 lat zmieniała się sytuacja w Polsce, zmieniało się Koło Łowieckie „ORĘŻ”, a także ulegał różnym emocjom stosunek części społeczeństwa do myślistwa. Jednak uporczywa praca dla dobra przyrody, stopniowo przejmowana przez młodsze pokolenia myśliwych, uzyskiwała wyższą jakość i doskonaliły się powiązania naukowców i praktyków, służące dobru przyrody.

 

 

Równocześnie uzyskane zostały szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania etyki łowieckiej, rozumianej, jako kultura i tradycje łowieckie, kultury stroju i języka łowieckiego, a także sztuki łowieckiej, przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej i lokalnych społeczności. Bardzo poprawnie prowadzona była przez wiele lat współpraca ze szkołami, szczególnie intensywna od czasu realizacji akcji „Ożywić Pola”.

 

 

Wskazać można szkoły: w Garbnie, Kurowie, Polanowie, a także ze zmienną intensywnością w Koszalinie (SZP NR 1, 2, 3, 7, 10). Z nauczycielami i młodzieżą szkolną organizowane były i są akcje zbierania żołędzi i kasztanów, co rok jest to ok. 350-600 kg, które służą dokarmianiu zwierząt. W tej akcji od 1994 r. uczestniczy w każdym roku od 3 do 5 klas, dla dzieci organizuje się spotkania przy ognisku lub w klasach szkolnych z gawędą o lesie, zwierzętach i ich ochronie.

 

 

Przy aktywnym udziale myśliwych były i są organizowane imprezy ekologiczne dla młodzieży, najczęściej od czterech do sześciu w każdym roku, połączone z konkursami wiedzy o ochronie zwierzyny i środowiska naturalnego. Dzieci otrzymują ufundowane przez Koło Łowieckie „Oręż” nagrody i upominki (książki), a wsparcie Nadleśnictw w Bobolicach, Manowie i Polanowie, to dodatkowe nagrody, które docierają do różnych grup społeczeństwa i budują trwały pozytywny wizerunek łowiectwa i mobilizują do ochrony przyrody.

 

 

Tradycyjnie realizowane są działania wspierające społecznie pożyteczne organizacje (weterani wojenni i wojskowi, stowarzyszenia środowiska technicznego, nauczycieli) oraz młodzieży ze środowisk ubogich (b.PGR) – wielokrotnie organizowano „Spotkania z przyrodą” - imprezy w Strażnicy Ochrony Przyrody, spotkania przy ognisku, „choinka” i Dzień Dziecka. Potwierdzenie i popularyzację efektów tych i innych działań można (między innymi) znaleźć w pismach i prasowych publikacjach:

 

 

·         „Dożynki u myśliwych” Wiadomości Koszalińskie 21/1997.

 

·         „Pomysłem i »Orężem«”  Głos Pomorza z 27.01.1998.

 

·         „Jaki jesteś jeleniu?” „Na Temat” Miesięcznik Społeczno-Polityczny Pomorza Środkowego 1/1998.

 

·         „Polują i chronią środowisko” Echo Polanowskich Wzgórz 4/8 1998 (s. 14).

 

·         „»Oręż« - Wykorzystana szansa” Łowiec Polski 2/1833 luty 1999 (s. 65-66).

 

·         „Święto plonów” w Głos Koszaliński/Głos Polanowa z 18.09.2001.

 

·         „Myśliwi o ochronie środowiska, inne spojrzenie na łowisko” w Kurier Szczeciński z 25.04.2002 (s. 21).

 

·         Wzorowe łowiectwo” w Nasza Ziemia Polanowska 3/10 marzec 2003 (s. 8).

 

·         „Koszty i efekty prowadzenia gospodarki łowieckiej w Kole Łowieckim „Oręż” Koszalin” w Zachodni Poradnik Łowiecki 4/8 2003/04.

 

·         „Koło Łowieckie Oręż. Do lasu z łowczym” Zachodniopomorski Przegląd Gospodarczy 1/62 Szczecin 2004 ( w j. polskim i j. niemieckim).

 

·         „Konferencja naukowa z okazji dwudziestolecia Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach” w Bobolickie Wiadomości Samorządowe 10/70 październik 2008 (s. 7).

 

·         „Wspólne wysiłki dla ochrony środowiska” Brać Łowiecka 2/2009 (s. 15).

 

·         „Łowieckie gospodarstwo rolne” w Łowiec Polski 10/2014 (s. 26-32).

 

·         Pisma z Urzędu Miejskiego Polanów z dn. 24.09.2004 r. Nr Pg.II.0717/3-11/04 i z dn. 4.02.2005 r. Nr Pg.I.0714/1-5/05.

 

 

Wyrażamy uznanie i dziękujemy wszystkim, którzy przez minione lata wspierali naszą działalność na rzecz ochrony przyrody. Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictw w Bobolicach, Manowie i Polanowie oraz do władz samorządowych gmin: Bobolice, Manowo i Polanów.

 

 

Dziękujemy Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Koszalinie oraz myśliwym z sąsiednich kół łowieckich za całokształt wsparcia i zrozumienia prze rozwiazywaniu trudnych problemów. Również myśliwi i pracownicy naszego koła zasłużyli na podziękowania za trud ochrony przyrody, lasów i upraw rolnych oraz prace społeczna dla spokojnego bytowania zwierzyny, nawet w najtrudniejszych okresach roku.

 

 

Dziękujemy naukowcom i doktorantom z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Pomorskiej ze Słupska, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina i wszystkim, którzy podzielili się wiedzą lub doświadczeniem na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

 

Sądzimy, że kolejne dziesięciolecie wymaga dalszej współpracy i pokonywania nowych, wciąż pojawiających się problemów na potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

 

 

 

Z pozdrowieniem

 

Darz Bór!

 

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie

 

 

Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą stronę internetową i Twoje wrażenia podczas korzystania z niej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk